Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Service Boekhandel Rus/Boekenlev in haar internetwinkel aanbiedt en op alle overeenkomsten die tussen Service Boekhandel Rus/Boekenlev en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, multimedia, geschenkartikelen en belevingsactiviteiten.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl
handelend onder de naam/namen: Boekenlev.nl
Vestigings- & bezoekadres:
Krakelingweg 10
3707 HV Zeist
Telefoonnummer: 030-6915338
E-mailadres: info@boekenlev.nl
KvK-nummer: 30153495
BTW-identificatienummer: NL038684305B01

Artikel 3 Prijzen

• Levering van de producten en belevingsactiviteiten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in internetwinkel worden gehanteerd.
• Alle door Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen voor boeken zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten

• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
• Levering van producten geschiedt door bezorging aan huis door Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl (binnen Zeist) of via TNT Post NL.
• Levering binnen Zeist is gratis. Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2.95 (ongeacht het aantal producten en gewicht).
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.

Artikel 5 Betaling

• Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het on-line bestelproces door middel van een (vooruit)betaling via iDEAL.
• Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl verzendt na verwerking van de bestelling een digitale factuur aan de koper op het aangegeven mailadres.
• Bij bestelling per mail wordt eveneens een digitale factuur verzonden. Betaling door koper dient in dat geval te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op bankrekening 8033892 van Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen

• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

• Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.• Alle geschillen tussen Service Boekhandel Rus/Boekenlev.nl en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.